algemene voorwaarden | holistische praktijk heleen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle behandeltrajecten en losse sessies van Holistische Praktijk Heleen.

 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden en begrippen
  1. De algemene voorwaarden van Holistische Praktijk Heleen zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten en alle daarmee verbandhoudende handelingen die met haar zijn overeengekomen, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
  2. In deze algemene voorwaarden verstaat men onder opdrachtnemer: een natuurlijk persoon die met Holistische Praktijk Heleen een overeenkomst aangaat.
 1. Aanmelden/aansprakelijkheid

Aanmelden voor een Holistische Therapie traject of losse sessie geschiedt na telefonische aanmelding of via het contactformulier op de website. Met uw aanmelding verklaart u akkoord te gaan met het feit dat u op de hoogte bent dat de heen- en terugreis, evenals de deelname aan een behandeltraject of losse sessie geheel voor eigen risico is. Evenals het oplopen van lichamelijk/geestelijk letsel als gevolg van deelname aan een behandeltraject of losse sessie. Holistische Praktijk Heleen is van elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten.

 1. Gezondheid

Een holistische therapie of Reiki-behandeling is geen vervanging voor een medische of psychologische behandeling, wel is het een waardevolle aanvulling. Ik stel geen medische diagnoses. Raadpleeg altijd een arts bij langdurige lichamelijke of psychische klachten. Ik ga een inspanningsverplichting aan en geen resultaatverplichting, omdat het resultaat van teveel factoren afhankelijk is. Natuurlijk doe ik mijn best om het gewenste resultaat te bereiken.

 1. Geheimhouding

Holistische Praktijk Heleen zal niet zonder uw toestemming informatie doorgeven aan derden (ook geen e-mail adres, telefoon of mobiel nummer).

 1. Betaling

De behandelingen van het traject die uitgevoerd worden dienen via factuur afgerekend te worden. Voor de losse behandelingen wordt een betaalverzoek gestuurd. De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum.  Bij een betalingsachterstand is Holistische Praktijk Heleen gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan haar/zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 1. Annuleren

Afspraken moeten z.s.m., maar uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de behandeling of sessie geannuleerd worden. De annulering dient telefonisch (whatsapp) en/of via email gedaan te worden met duidelijke vermelding van naam, de datum van de afspraak en het telefoonnummer. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is Holistische Praktijk Heleen gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen.

 1. Wijzigingen AV

Holistische Praktijk Heleen behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 1. Slotbepalingen

Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven

Holistische Praktijk Heleen – Heleen Benschop – Lunersingel 46 5245 CB Rosmalen – 06 22547417 – www.holistischepraktijkheleen.nl – IBAN: NL97 KNAB 0514 5918 89 – KvK: 87931796