privacy verklaring | holistische praktijk heleen

Dit is de privacyverklaring van Holistische Praktijk Heleen, Lunersingel 46, 5245 CB Rosmalen, Nederland, ingeschreven in het KvK Register onder nummer 87931796.

WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING?

Als je een dienst (een cursus, behandeling of product afneemt) of mijn website bezoekt of reageert op mijn social media uitingen, dan heb ik bepaalde persoonsgegevens van je nodig. Over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Holistische Praktijk Heleen wil ik transparant zijn, vandaar deze privacyverklaring. Vanzelfsprekend gaat Holistische Praktijk Heleen uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en leeft de wetten en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na.

Onderstaand heb ik voor jou op een rijtje gezet welke gegevens ik van jou verwerk, waarom ik dat doe en hoe ik met jouw persoonsgegevens omga. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens door Holistische Praktijk Heleen. Omdat Holistische Praktijk Heleen een dynamisch bedrijf is en in een zich snel ontwikkelende omgeving, is het van belang dat ik mijn privacyverklaring van tijd tot tijd actualiseer. Ik behoud dan ook het recht om deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. De meest actuele stand van zaken vind je altijd op mijn website. We adviseren je daarom deze pagina met enige regelmaat te bezoeken.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR ONS VERWERKT?

Holistische Praktijk Heleen verwerkt persoonsgegevens. Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die direct of indirect tot jouw persoon te herleiden zijn.

GEGEVENS VAN MIJN KLANTEN

Bij afname van diensten van Holistische Praktijk Heleen verwerk ik in ieder geval je (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en jouw e-mailadres.

SOCIAL MEDIA UITINGEN

De gegevens die je zelf invult op social media of die wij verzamelen naar aanleiding van jouw reacties op social media uitingen worden door Holistische Praktijk Heleen verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina van het betreffende platform zelf invult, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats of een telefoonnummer.

MET WELK DOEL VERWERK IK JOUW GEGEVENS?

DIENSTVERLENING

Holistische Praktijk Heleen verwerkt jouw gegevens om onze diensten aan je te kunnen leveren. Voor het in behandeling nemen en beantwoorden van vragen en klachten, het opstellen, versturen en incasseren van facturen en het communiceren in de juiste taal. Je gegevens worden in een administratiesysteem en een financieel software pakket verwerkt waardoor ik de factuur in orde kan maken.

INFORMEREN

Holistische Praktijk Heleen verwerkt jouw gegevens om je hoofdzakelijk via e-mail of WhatsApp te kunnen informeren (of in een enkel geval telefonisch).

CONTACT MET KLANT

Als je contact met Holistische Praktijk Heleen opneemt of Holistische Praktijk Heleen met jou per e-mail, via social media, chat of op een andere manier, dan worden jouw gegevens geregistreerd. Zo kan Holistische Praktijk Heleen later zien dat er al eerder contact met je is geweest en waarover. Zo kan ik je sneller en beter helpen. Denk bijvoorbeeld aan vragen over de dienstverlening, klachten, facturen en betalingen, etc.

WETTELIJKE VERPLICHTING

Holistische Praktijk Heleen kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

COOKIES?

Holistische Praktijk Heleen maakt bij het aanbieden van haar diensten op de website gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. Ik gebruik uw IP adres voor de verwerking van problemen met mijn server en voor de administratie van mijn site. Het IP adres wordt tevens gebruikt om bezoekers te herkennen. Mijn site bevat links naar andere sites en sites van (business) partners die niet tot www.holistischepraktijkheleen.nl behoren. Ik ben niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van zulke sites.

HOE GA IK OM MET DE BEVEILIGING VAN JE GEGEVENS?

Holistische Praktijk Heleen zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit doe ik onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging, het afschermen van iedere desktop met gebruikersnaam en wachtwoord en autorisatiemanagement zodat jouw gegevens niet voor anderen zijn in te zien. Maar ook het up-to-date houden van software en het regelmatig testen van onze beveiligingsmaatregelen hoort hierbij.

HOE LANG BEWAAR IK JOUW GEGEVENS?

Voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ik jouw gegevens verwerk en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens.

VERSTREKT HOLISTISCHE PRAKTIJK HELEEN GEGEVENS AAN DERDEN?

Nee. Holistische Praktijk Heleen verkoopt in beginsel geen gegevens aan derden. Holistische Praktijk Heleen kan echter op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

HOE KUN JE INVLOED UITOEFENEN OP DE VERWERKING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS?

In de AVG zijn een aantal rechten van betrokkenen vastgelegd. Iedereen heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, te laten wissen, een beperking van de verwerking te vragen, te laten overdragen en kan bezwaar maken tegen verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Hierna volgt een korte uitleg over de verschillende rechten.

INZAGE GEGEVENS

Je hebt recht op inzage van jouw persoonsgegevens en een kopie daarvan te ontvangen.

RECTIFICATIE GEGEVENS

Je hebt recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist zijn en te laten aanvullen indien deze onvolledig zijn.

WISSEN GEGEVENS

Je kunt verzoeken om jouw persoonsgegevens te wissen en dit wordt gehonoreerd in de volgende gevallen: omdat de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, omdat je jouw toestemming intrekt, omdat je succesvol bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, omdat de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

BEPERKING VAN DE VERWERKING

Je hebt het recht om de beperking van een verwerking te verzoeken en te verkrijgen in een aantal specifieke gevallen: gedurende de periode van betwisting van de juistheid van persoonsgegevens en de controle daarvan, indien de verwerking onrechtmatig is gebleken maar je toch niet wilt dat de gegevens worden gewist, indien Holistische Praktijk Heleen de gegevens niet meer nodig heeft maar jij de gegevens nog nodig hebt voor een rechtsvordering en wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en nog wacht op het antwoord op het bezwaar. Je verzoekt als het ware de persoonsgegevens te markeren (tijdelijk op slot te doen) met als doel de verwerking in de toekomst te beperken.

OVERDRAAGBAARHEID GEGEVENS

Je hebt recht om jouw gegevens te laten overdragen. Hiermee kun je een kopie van jouw persoonsgegevens vragen en krijgen die bijvoorbeeld bruikbaar is bij een andere dienstverlener. De gegevens zullen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm worden verstrekt. Denk daarbij aan een Excel-bestand, CSV-bestand of zullen downloadbaar zijn. Dit recht geldt enkel indien de verwerking van de gegevens berust op toestemming of een overeenkomst en indien de verwerking via geautomatiseerde procedures wordt verricht.

BEZWAAR TEGEN VERWERKING

Je hebt altijd recht om, op grond van redenen die met jouw specifieke situatie te maken hebben, bezwaar te maken tegen: de verwerking van je persoonsgegevens op grond van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag mocht Holistische Praktijk Heleen die zijn toegekend en indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Holistische Praktijk Heleen of een derde, wanneer jouw belangen zwaarder wegen. Wanneer jouw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, mag je ook altijd bezwaar maken tegen deze verwerking evenals tegen de profilering die betrekking heeft op direct marketing. Wil je gebruik maken van een van jouw rechten, dan doe je dat als volgt. Je kan via het contactformulier van de site. Vermeld bij jouw verzoek altijd om welk verzoek het gaat: “inzage verzoek”, “rectificatie verzoek”, etc. en vermeld jouw naam, adres en telefoonnummer. Binnen uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek ontvang je een reactie. Voor vragen over deze privacyverklaring en over het beleid van Holistische Praktijk Heleen kun je contact opnemen via het contactformulier op de website van Holistische Praktijk Heleen.

Holistische Praktijk Heleen – Heleen Benschop – Lunersingel 46 5245 CB Rosmalen – 06 22547417 – www.holistischepraktijkheleen.nl – IBAN: NL97 KNAB 0514 5918 89 – KvK: 87931796